התאמות הבחנות בבגרות

פרמידת התאמות

 

תרשים זרימה הסבר לתהליך בדיקת התאמות לימודיות

שלבי תהליך בדיקת התאמות לימודיות

 

שלב 1- היכרות עם התלמידים

איסוף האבחונים ושיבוץ ההתאמות המומלצות במשוב.
במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר.

 

שלב 2 – תחילת תהליך בדיקת ההתאמות על ידי מבחנים משווים על פי ההתאמות המומלצות באבחון.

התלמידים נבחנים לאורך מחצית א' (נובמבר-ינואר) בכלל המקצועות עם ובלי ההתאמות לשם ההשוואה ובדיקת אפקטיביות ונחיצות ההתאמה על ביצוע המבחן ומתקבלות תוצאות.

שלב 3 – מכנסים "ועדת התאמות ראשונית"

סוף ינואר
המשתתפים בוועדה הם:
מנהל, יועצת, מחנך/ת ,רכזת התאמות, מורים מקצועיים (אנגלית,מתמטיקה,לשון, רבי מלל) ומתקבלות החלטות לגבי נחיצות ההתאמה עבור התלמיד.

שלב 4 המשך בדיקות במחצית ב' עד לחופשת הפסח ולאחריה (חודש אפריל) מכנסים "ועדת התאמות מסכמת"

המשתתפים בוועדה: מנהל,יועצת,מחנך/ת,רכזת התאמות.
וועדה זו הינה וועדה הנותנת את ההחלטה הסופית באם מדובר בפערים משמעותיים בין המבחנים המשווים ובאם יש הבדל משמעותי עם ובלי ההתאמה.

 

מעגל מחויבות-בעלי תפקידים

 

הערות נוספות:

* על התלמיד לגלות אחריות אישית, התנהגות ושקידה טובים מאוד לאורך כל השנה, על מנת לעמוד בתנאי ההגשה לוועדת ההתאמות המחוזית של משרד החינוך

*רכזת ההתאמות מלווה את המחנכים והמורים המקצועיים לאורך כל התהליך.

*פסיקת בית המשפט אומרת, כי רמה 2+3 יבדקו בוועדה המחוזית במשרד החינוך וזאת על מנת לשמור על שוויון בין התלמידים, בין בתי ספר ובין אזורים סוציואקונומיים.

*אבחונים יתקבלו לא יאוחר מ-30 לנובמבר.