תוכנית הלמידה המשמעותית - מבנה תעודת הבגרות

מידע לתלמידים שמתחילים כיתה י' בתשע"ט

מידע לתלמידים שהחלו כיתה י' בתשע"ח או קודם:

תוכנית הלמידה המשמעותית

תשע"ח

מבנה תעודת הבגרות החדשה

 • 7 מקצועות חובה  –  16 יח"ל  ( 17/18 )
 • 2 מקצועות בחירה  –  5 יח"ל (10)
 • במגמות אלקטרוניקה ומדעי הרפואה – 15 יח"ל
 • 3 שע' מבוא למדעים [ביולוגיה/כימיה]- ב- י'.
 • שני מקצועות השכלה כללית – ב-י'.
 • מחויבות אישית – לאורך כל הלימודים בתיכון.
 • שעורי חנ"ג
 • שיעורי חינוך
 • שיעורי חקלאות – במסגרת מקצועות מורחבים ולכיתות נחשון

מבנה תוכנית הלימודים בבית הספר

 בכל כיתה נלמד מקצוע מורחב ראשי:

 • י1 [נחשון]: כימיה
 • י2, י7 [ספורט]: חינוך גופני מורחב
 • י3 [אתגר]: חקלאות
 • י4 [מדעי הרפואה]: מערכות בריאות [10 יח"ל]
 • י5 [מב"ר]: מדעי החברה
 • י6 [קולנוע]: קולנוע מורחב
 • י8, י9 [עיונית]: מדעי החברה
 • י10, י11, י12 [עולים]: חקלאות/בחירה

מקצועות חובה

 • תנך- 2 יח"ל
 • היסטוריה-2 יח"ל
 • אזרחות-2  יח"ל
 • ספרות-2 יח"ל
 • לשון והבעה-2 יח"ל
 • מתמטיקה – 3 יח"ל / 4 יח"ל / 5 יח"ל
 • אנגלית – 3 יח"ל / 4 יח"ל / 5 יח"ל
 • חינוך גופני – הערכה פנימית בלבד.

מקצועות הרחבה

 • פיסיקה
 • כימיה
 • ביולוגיה
 • מדעי המחשב
 • חוק ומשפט
 • חקלאות
 • לימודי ארץ ישראל
 • מדעי החברה
 • אמנות
 • דיפלומטיה ופתרון סכסוכים
 • ערבית

מבנה ציון הבגרות

בכל מקצועות החובה והבחירה מתקיים מבנה של 30/70 ע"פ הפירוט:

 • 30%- הערכה בית ספרית [הערכה פנימית]: ציון הניתן ע"י בית הספר על בסיס עבודות/מבחנים ונעשה ע"פ רוב בשנה"ל הראשונה.
 • 70% –הערכה חיצונית: בחינה חיצונית, שבה ציון בית הספר [לשעבר ציון הגשה] מהווה משקל של 30% וציון הבחינה עצמה מהווה משקל של 70%). ציון הבגרות הסופי הוא שקלול של שתי ההערכות.
 • מספר המבחנים החיצוניים בכל מקצוע [חובה ומורחב] צומצם למבחן אחד בלבד [למעט מתמטיקה ואנגלית].

המקצועות בהם מתקיימת הערכה חלופית בכיתה י'

 • תנך
 • ספרות
 • לשון
 • היסטוריה
 • מתמטיקה- בחינה פנימית במבנה בגרות (3 יח"ל)
 • מקצועות מורחבים – ע"פ החלטת רכז המקצוע בתיאום המפמ"ר.

מועדי ההיבחנות במבחן חיצוני

 •  ככלל המבחנים החיצוניים יתקיימו בסוף כיתה י"א [ע"פ החלטת משרד החינוך – אין הערכה חיצונית בכיתה י'], ובמהלך כיתה י"ב.
 • אוכלוסיות ייחודיות- כגון: מב"ר, אתגר, ח"מ- יוכלו לבצע חלק מהמבחנים בחורף י"ב.
 • ישנם מסלולים מואצים [אנגלית, מתמטיקה, כימיה בכיתות נחשון] בהם מתקיימים חלק מהמבחנים החיצוניים במועד חורף – ע"פ שיקולי בית הספר.

מבוא למדעים

 • כל תלמיד בבה"ס חייב ללמוד מבוא למדעים בהיקף של 3 ש"ש.
 • תלמיד הלומד שני מקצועות מדעיים מורחבים [תקף בכיתות נחשון ומדעי הרפואה] פטור מלימודי מבוא למדעים.
 • בתיכון מוסינזון נלמדים מבוא לביולוגיה ומבוא לכימיה.
 • הלימודים מתקיימים במהלך כיתה י' בלבד – בסיומם מקיימים בחינה פנימית + הערכה חלופית.
 • מבוא למדעים אינו מבחן הנספר במניין היח"ל לבגרות – אך מהווה תנאי לזכאות לתעודת בגרות [נדרש ציון עובר].

השכלה כללית

 • כל תלמיד בבה"ס חייב ללמוד 2 קורסים של השכלה כללית בהיקף של 2 ש"ש [קורס אחד בכל מחצית]
 • מקצועות ההשכלה הכללית לבחירה: קולנוע, אורח חיים כלכלי, חוק ומשפט, מגדר, לימודי ארץ ישראל.
 • בכיתות מב"ר, אתגר וכיתות עולים ילמדו קולנוע ומגדר.
 • הלימודים מתקיימים במהלך כיתה י' בלבד – בסיומם מקיימים בחינה פנימית + הערכה חלופית.
 • תלמידי י1 נחשון הלומדים ותלמידות מגמת מחול הלומדות אנטומיה פטורים מלימודי השכלה כללית.

תוכנית מחויבות חברתית
[אישית וקבוצתית]

כל תלמיד מחויב בשעות תרומה לקהילה בפריסה של 3 שנים:

 • יוד- 60 שעות אישיות,  9 שעות קבוצתיות, 21 שעות עיוניות
 • י"א- 30 שעות אישיות, 21 שעות קבוצתיות, 15 שעות עיניות
 • י"ב- 27 שעות קבוצתיות, 9 שעות עיוניות(שעות אישיות- בחירה )
 • עבודה עיונית כל שנה

יום חשיפה בית ספרי, יום חשיפה עירוני.
ליווי של מחנכים, ניהול הנושא ע"י רכזת מעורבות חברתית.
מעורבות הורים – חשובה ביותר

התאמות לימודיות- מידע נוסף