מבנה חלוקת שנת הלימודים תשע"ח

פתיחת שנה"ל 1.9.2017
אסיפת הורים כללית 6.9.2017

מחצית א

 
יום הורים , רבעון א' 15.11.2017
מבחנים מועד ב'. 25-27.12.2017
חלוקת תעודות – סיום מחצית א' 26.1.2018

מחצית ב'

 
יום הורים , רבעון ג' 10.4.2018
סיום שנה"ל תשע"ח – חלוקת תעודות 20.6.2018