חישוב מנות

מפתח לחישוב ציון נוכחות ע"פ שיטת המנות
מתוך חוזר מנכ"ל סח/3(א) כ' במרחשוון התשס"ח 1 בנובמבר 2007
 
הנוכחות בשעורים
הנוכחות הסדירה בשיעורים הנה תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה שלו וביכולת ההתמדה הדרושים לתפקודו הסביר.

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם.
יחד עם זאת, קיימות היעדרויות אותן צריך ביה"ס להכיר כמוצדקות ולא לחשב

אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל מועד למידה (שליש, מחצית וכד'):

א. אבל על קרוב מדרגה ראשונה – היעדרות של שבוע, אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, דוד וכד') – יום אחד;

ב. שמחה מדרגה ראשונה – היעדרות של יום אחד;

ג. זימון ללשכת גיוס או מבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור השתתפות בפועל ולא באמצעות מכתב הזימון);

ד. שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועות נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים שמאושרים מראש ע"י הנהלת בית הספר;

ה. מילוי תפקידים בביה"ס (שמירה בשער, תורנויות וכד');

ו. מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת);

ז. אשפוז/בדיקה בבית חולים עם הצגת אישורים מתאימים;
 
בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה כנ"ל תוגשנה מראש בכתב ע"י התלמיד/ה ותובאנה לדיון בועדה בית ספרית מיוחדת שבראשה תעמוד מנהלת ביה"ס.
 
איחורים והיעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינם כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לתת ציון נוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הינו אפס (אפס היעדרויות), משום שהיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.
 
איך מחשבים ציון בנוכחות בכל מקצוע?
 מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית" (מנה 1).

א. תלמיד שלא נעדר כלל – ציונו בנוכחות 2+.

ב. תלמיד שנעדר עד "שתי יחידות לימוד שבועיות" (2 מנות) – ציונו לא ישתנה.

ג. תלמיד שנעדר מעל "3 יחידות לימוד" ציונו ירד ב 5 נקודות 
 
ד. על כל צבירה של "יחידת למידה שבועית" נוספת יש להפחית 2.5 נקודות.
 
חישוב הציון הסופי במקצוע
על המורה לחבר את שני הציונים: הציון האקדמי והציון על נוכחות ולתת ציון סופי לתלמיד.
א. תלמיד שנעדר 5 "יחידות למידה שבועית" ומעלה, ציונו במקצוע יהיה שלילי גם אם הציון המשוקלל של שאר המרכיבים (בחינות, בחנים ועבודות) הוא חיובי.