חישוב מנות

 

הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי

מתוך חוזר מנכ"ל – כניסה לחוזר המלא

1. מבוא

בסעיף זה באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות והציון הסופי בכל מקצוע ודרכי המעקב והבקרה המופיעים להלן באים כדי להבטיח עמידה בנוהלי משרד החינוך והפעלה של שיטת ציון אחידה ושוויונית במערכת החינוך העל-יסודי.

לתשומת לב: נוכחות סדירה בבית הספר אינה נכללת בהערכת ההתנהגות אלא קשורה בדרכי הלמידה של התלמיד, ולכן עליה לבוא לידי ביטוי בציון ההישגים.

סעיף זה מחליף את סעיף 1–6.6 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א) בשל שינויים ועדכונים בעקבות הפקת לקחים לאחר יישום ההוראות בפועל.

2. מהות השיטה ועקרונותיה

2.1 בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

2.2 הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי אחד ממפתחות החישוב שיובאו בהמשך.

2.3 על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.

2.4 החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

3. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

3.1 התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם
4-1 ימי מחלה).

3.2 בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך)

ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)

ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')

ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)

ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

3.3 בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

3.4 היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

3.5 עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

4. אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

בקרב בתי הספר קיימת שונות בהיקף שעות הלמידה היומיות והשבועיות במקצועות השונים ובמספר המועדים שבהם גיליונות ההערכה נכתבים. לכן מוצעות שתי חלופות לחישוב הציון בנוכחות:

4.1 חישוב על פי "יחידת למידה שבועית" – מבוטל במוסינזון משנת לימודים זו

4.2 חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות"

א. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל – ציונו בנוכחות 0.

ג. תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

ד. תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% – תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

ה. תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

ו. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרות על פי "אחוז שעות היעדרות" ציון הנוכחות
עד 8% (כולל) ניתן בונוס 2 נקודות
מ 8% עד  15% (כולל) ללא שינוי בציון
מ 15% עד 20% (כולל) 5 –
מ 20% עד 25% (כולל) 7 –
מ 25% עד 30% (כולל) 9 –
מ 30% ומעלה אין ציון סופי

 

תלמידים והורים יכולים לעקוב אחר אחוז ההיעדרות בכל מקצוע באתר/אפליקצית "משוב"